Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Xin ý kiến

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản Quy định về công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

(10/11/2017 08:15)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang và giao cho Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ xây dựng văn bản thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thăm dò dư luận về 931 ứng viên Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

(05/10/2017 09:41)

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo thăm dò ý kiến dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14.

<< >>