Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Phổ biến hướng dẫn pháp luật

Thông tư mới của Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về thực hiện Luật Thi đua khen thưởng

07/11/2017 16:26

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

 Một số nội dung mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP được Bộ Nội vụ cụ thể hóa, quy định trong Thông tư như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng có trách nhiệm công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc trên phương tiện thông tin thuộc quyền quản lý. Việc lấy ý kiến nhân dân trên phương tiện thông tin và kết quả xử lý thông tin phải báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng cùng cấp trước khi quyết định khen hoặc trình cấp trên khen thưởng.

- Chỉ lấy kết quả khen thưởng về thành tích toàn diện (thành tích thực hiện nhiệm vụ hàng năm) để làm căn cứ  điều kiện, tiêu chí xét khen các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.             - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tính đến thời điểm UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trước 03 tháng; quá thời hạn trên thì phải bổ sung thành tích của tập thể, cá nhân. (Ví dụ: Thành tích khen tính đến 31/12/2017, thì phải được UBND tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ trước 31/3/2018).

- Việc đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài khoa học hoặc sáng kiến làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng hoặc trình khen thưởng xem xét, công nhận.

- Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài vfa người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.

- Việc khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán phải có Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ xác định không thuộc đối tượng kiểm toán.

  

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ. 

Chi tiết văn bản xem tại đây: c/document_library/get_file

Hoàng Quân