Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Thông tin tuyên truyền

Gửi Email In trang Lưu
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”

23/11/2016 16:44

Thực hiện kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2897/CTr-UBND ngày 17/11/2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn toàn tỉnh.

 Theo kế hoạch của UBND tỉnh, phong trào thi đua xây dựng nong thôn mới giai đoạn II, tập trung vào mục tiêu Phấn đấu hoàn thành cơ bản về kết cấu hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, điện, nước sạch, trạm y tế, nhà văn hóa thôn bản; Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và chất lượng đời sống cho dân cư nông thôn; Tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, thực hiện mỗi huyện một sản phẩm hàng hóa, mỗi xã có một thôn điển hình theo hướng phát triển toàn diện”, với các chỉ tiêu chủ yếu như: đến năm 2020 có thêm 27/176 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 15,34%; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới cả tỉnh là: 38/176 xã bằng 21,59%; Bình quân cả tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã; phấn đấu 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân toàn tỉnh 4%/năm;..vv.

Thời gian phát động phong trào thi đua được xác định từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020. Các huyện, thành phố phải đăng ký các nội dung, tiêu chí thi đua với UBND tỉnh trước ngày 15/12/2016, các ngành thành viên Ban chỉ đạo XD NTM của tỉnh gửi trước ngày 10/12/2016 (qua Ban Thi đua khen thưởng ).

UBND tỉnh quyết định sẽ thưởng cho xã được công nhận đạt chuẩn trước lộ trình quy định Bằng khen và công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000, đồng; xã được công nhận đạt chuẩn đúng lộ trình: Bằng khen và công trình phúc lợi trị giá 500.000.000, đồng. Đối với xã không thuộc diện phải hoàn thành đạt chuẩn theo Kế hoạch của tỉnh, nhưng có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành đạt tăng thêm 10 tiêu chí trở lên so với năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng 01 công trình trị giá 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng) khi UBND tỉnh tổ chức sơ kết giữa giai đoạn hoặc tổng kết phong trào thi đua.

Thông tin chi tiết về nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua được đăng tải trên chuyên mục “ Văn bản chỉ đạo, điều hành” – Trang Thông tin điện tử Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Giang. 

Hoàng Quân

Tin khác

Thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu xây dựng nông thôn mới (01/11/2016 11:10)

Triển khai việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen (05/10/2016 13:32)

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (16/09/2016 16:02)

Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (14/09/2016 15:09)

Hội Nông dân với các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu (05/09/2016 11:25)