Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Gửi Email In trang Lưu
Biểu dương điển hình tiên tiến tại Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

23/04/2021 16:55

Sáng ngày 22/4, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với 202 điểm cầu và 8.500 đại biểu tham dự. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ThườSng trực Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; các đồng chí Tỉnh ủy viên trên địa bàn thành phố; đại diện, các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

      Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm ở từng cấp; cấp tỉnh đã tổ chức được 06 hội nghị với 29 300 đại biểu tham dự, cấp huyện tổ chức được 208 hội nghị với 35 235 đại biểu tham dự, tổ dân phố tổ chức được 2180 hội nghị với 175661lượt người tham dự đại biểu tham dự. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị các cấp; công tác tiếp dân, đối thoại và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực.

      Công tác tuyên truyền được coi trọng, các hình thức tổ chức phong phú, linh hoạt, phù hợp; tạo thành phong trào sâu rộng và chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Việc thực hiện các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, sáng tạo như: Tập trung chỉ đao thực hiện các nội dung đột phá về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công được cải thiện, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn tại  đạt 69%; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả năm 2020 thực hiện tinh giản được 732 biên chế so với năm 2019; triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới trên địa bàn tỉnh có 3.789 hộ gia đình đã triển khai xây dựng nhà ở, trong đó có 3.732 hộ đã hoàn thành. Cùng với đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như: Đồn Biên phòng Lũng Cú với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời tác động tích cực đến việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

      Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

       Với những thành tích đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có một số điển hình khen thưởng như: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 231 tập thể và cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 2.000 tập thể và cá nhân...

      Hội nghị cũng đã đưa ra một số hạn chế trong việc triển khai thực hiện, như: Vẫn có cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do vậy chưa chủ động, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những nhiệm vụ, giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy, đơn vị chưa đảm bảo tiến độ thời gian; công tác biểu dương, khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, các tập thể nhỏ tại các địa phương, đơn vị chưa thực sự được chú trọng.

      Bế mạc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Tiếp tục xác định việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 8 lời Bác hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ đây là một chủ trương lớn của Đảng, đồng thời vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng, chính quyền triển khai lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo Bác với các bước đi, lộ trình xác thực, cụ thể. Quan trọng nhất là chỉ đạo hình thành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách cho đơn vị, cá nhân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng công tác đang đảm nhiệm.Khơi gợi tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên. Chú trọng tuyên truyền những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Quan tâm phát hiện, xây dựng và nhân rộng, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Tại Hội nghị, 01 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 13 tập thể, 26 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đồn Biên phòng Lũng Cú

Đồng chí Chúng Thị Chiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Hoàng Nhi

Tin khác

Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm (20/04/2021 10:34)

Chương trình phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (23/03/2021 10:13)

Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 và Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 (28/12/2020 14:04)

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng thành phố Hà Giang năm 2020 (26/11/2020 09:34)

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng huyện Hoàng Su Phì - năm 2020 (20/11/2020 15:27)