Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Gửi Email In trang Lưu
Phiên họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Quý I - năm 2021

01/04/2021 11:04

          Thực hiện chương trình công tác của Thường trực UBND tỉnh, Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua khen thưởng. Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức phiên họp Quý I - năm 2021 xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình Trung ương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2020. Dự họp có đầy đủ 23 thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng; Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp.

          Trên cơ sở nội dung tờ trình của cơ quan Thường trực Hội đồng (Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ), ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch Hội đồng TĐKT chủ trì phiên họp, các thành viên Hội đồng đã tham gia ý kiến, thảo luận đối với các tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn có thành tích xuất sắc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình Trung ương; Đối với những tập thể, cá nhân chưa có thành tích thực sự tiêu biểu xuất sắc không nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND khen thưởng.

          Các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng đã thống nhất ý kiến thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình khen thưởng: Huân chương Lao động các hạng cho 07 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân, 03 nông dân và khen thưởng cho 80 tập thể Lao động xuất sắc;  02 Cờ Thi đua của UBND tỉnh; 20 Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh; 82 tập thể, 131 cá nhân; 22 hộ gia đình.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh giao cơ quan thường trực Sở Nội vụ - Ban Thi đua khen thưởng ban hành thông báo kết quả phiên họp đến các cơ quan, đơn vị trong các khối Thi đua của tỉnh và hoàn thiện: Biên bản họp Hội đồng; Danh sách, hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân để báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình Trung ương khen thưởng theo quy định.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo:

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, gắn liền với thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, hướng các phong trào thi đua vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có tiêu chí thi đua cụ thể, nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. đảm bảo sự lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; Phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia thi đua, tạo nên sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ, tập hợp được các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tự giác tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng phải kịp thời, công khai, minh bạch công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích và kịp thời; khắc phục tình trạng bình quân, luân phiên trong khen thưởng. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. Mỗi địa phương, mỗi ngành, đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng lĩnh vực của địa phương, đơn vị nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để tôn vinh, nêu gương học tập.

Sở Nội vụ - Ban Thi đua, khen thưởng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng; thẩm định đúng thành tích, đối tượng, số lượng, tỷ lệ đề nghị khen thưởng theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Như Quỳnh

Tin khác

Khối thi đua Ban Đảng Tỉnh ủy Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (18/02/2020 08:20)

Khối Kinh tế ngành tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (20/12/2019 14:43)

Biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân tại Hội nghị Tổng kết sau 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc và 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (14/11/2019 15:34)

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở - năm 2019. (29/05/2019 10:48)

Tin liên hệ (07/03/2015 22:22)