Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Xin ý kiến

Gửi Email In trang Lưu
Xin ý kiến nhân dân về các trường hợp đề nghị trình khen Huân chương Lao động

31/03/2021 08:12

Thực hiện quy định về việc công khai, minh bạch và lấy ý kiến nhân dân về các trường hợp cá nhân đề nghị trình khen cấp Nhà nước; Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng) tổng hợp danh sách để lấy ý kiến của nhân dân trên các phương tiện thông tin truyền thông, cụ thể như sau:

A. KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN

* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 02 cá nhân

Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng: Căn cứ tại điểm b, khoản 3, Điều 23, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, quy định như sau: “Huân chương Lao động” hạng  để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích trong xây dựng Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm.

Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã, Phó vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 15 năm trở lên.

1. Ông Lê Quang Minh - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh.

* Thành tích:

- Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 03/1979 đến tháng 12/2020 là 41 năm, 9 tháng.

- Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng là 17 năm 2 tháng (Từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2009 Bí thư Huyện ủy Xín Mần; từ tháng 7/2009 đến 6/2012 Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang; từ tháng 7/2012 đến tháng 4/2014 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; từ tháng 5/2014 đến tháng 8/2018 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2020 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh.

2. Ông  Phạm Hồng Thu - Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh.

* Thành tích:

- Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 12/1986 đến tháng 12/2020 là 34 năm, 01 tháng.

- Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng là 15 năm 4 tháng (Từ tháng 8/2005 đến 11/2009 Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2014 Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; từ tháng 10/2014 đến tháng 8/2015 Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2018 Chánh Thanh tra tỉnh; từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2020 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

B. KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 01 cá nhân

Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng: Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 Nghị Định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, quy định như sau: “Đã được HCLĐ hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong đó có 03 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh,

1. Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.

* Thành tích:

- Năm 2012: Đã được tặng thưởngHCLĐ hạng nhì tại QĐ số 1299 QĐ/CTN ngày 31/7/2013.

- Từ năm 2013 -2020 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (08lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (QĐ số 02/QĐ-STTTT ngày 04/01/2016, số 111/QĐ-STTTT ngày 16/12/2016, số 83/QĐ-STTTT ngày 19/12/2017, số 89/QĐ-STTTT ngày 17/12/2018, số 09/QĐ-PTTH ngày 06/01/2020 số 35/QĐ-BTC-NV ngày 25/12/2021) 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 01 lần được tặng Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh, 02 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TTQĐ, 01lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, 01lần được tặng Bằng khen

- 03 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1:Tham mưu Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (được công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK ngày 23/01/2018).

+ Sáng kiến 2: Tham mưu Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Hà Giang đến năm 2020. (được công nhận tại Quyết định số 89/QĐ-HĐSK ngày 18/4/2019).

+ Sáng kiến 3: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang. (được công nhận tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 26/5/2020).

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 03 cá nhân

Tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng: Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 24 Nghị Định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, quy định như sau: “Đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong đó có 2 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW công nhận”.

1. Ông Ngô Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy Yên Minh.

* Thành tích:

- Năm 2014: Đã được TTCP tặng Bằng khen tại QĐ số 1211/QĐ-TTg ngày 30/7/2015.

- Từ năm 2015-2020: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tại QĐ số 151-QĐ/ĐU ngày 12/12/2016; QĐ số 267-QĐ/ĐU ngày 08/01/2018; QĐ số 376-QĐ/KT ngày 26/12/2018; QĐ số 127-QĐ/ĐUVP ngày 16/01/2020; Phiếu đánh giá của BTV Đảng năm 2020)

- Có 02 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1:Tham mưu xây dựng Nghị quyết về việc ban hành Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021” (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 09/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017.

+ Sáng kiến 2:Xây dựng chương trình nội dung, giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐND tỉnh (được thường trực HĐND tỉnh phê duyệt tại Chương trình số 155/Ctr-HĐND ngày 09/3/2015 (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại s02/QĐ-UBND, ngày 23/01/2018).

2. Ông Thèn Ngọc Minh - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì.

* Thành tích:

- Năm 2014: Được TTCP tặng Bằng khen tại QĐ số 1211/QĐ-TTg ngày 30/7/2015.

- Từ năm 2015-2020: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại (Biên bản của Huyện ủy ngày 29/12/2016; Biên bản ngày 29/12/2017; KL số 187-KL/HU ngày 24/01/2019; Biên bản ngày 06/01/2020; KL số 31-KL/HU ngày 13/01/2021).

- 02 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Biện pháp nâng cao hiệu quả trong phòng chống, khắc phục hậu quả và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tạiQĐ s08/QĐ-HĐSK, ngày 19/01/2017)

+ Sáng kiến 2: Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hoàng Su Phì đến năm 2021 hướng đến năm 2030 (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhậntại QĐ số 89/QĐ-UBND, ngày 18/4/2019)

3. Ông Hầu Minh Lợi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang.

* Thành tích:

+ Năm 2015: Đã được TTCP tặng Bằng khen tại QĐ số 1477/QĐ-TTCP ngày  26/7/2016;

+ Từ năm 2016-2020: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  (tại CV số 654-CV/TU ngày 18/3/2016; CV số 2270-CV/TU ngày 23/3/2017; CV số 3855-CV/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang; CV số 522-CV/BTC-NV ngày 08/4/2019;CV số 1959-CV/BTC-NV ngày 23/4/2020 của ban Tổ chức -Nội vụ tỉnh Hà Giang); 01 Bằng khen của UBND tỉnh;

- Có 02 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Đề án sáp nhập văn phòng các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy về văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 89/QĐ-HĐSK ngày 18/4/2019);

+ Sáng kiến 2:  Chương trình công tác trọng tâm của BTV Tỉnh ủy năm 2019 (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhậntại QĐ số 816/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh).

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang.

* Thành tích:

- Năm 2014, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 29/5/2015);

- Từ năm 2015 - 2020 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 06 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 01 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 01 Bằng khen của Đảng bộ tỉnh;

- Từ năm 2018 - 2019: được cấp ủy đánh giá: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tại  QĐ số 438-QĐ/ĐU ngày 09/01/2020;

- Có 02 sáng kiến cấp tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với hợp tác quốc tế và giải quyết việc làm Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 (được công nhận tại (QĐ số 09, ngày 19/01/2017).

+ Sáng kiến 2: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng KT&CN tỉnh Hà Giang, Kinh nghiệm tổ chức (được công nhận tại QĐ số 89, ngày 18/4/2019).

Các ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng), kèm file điện tử theo địa chỉ bantdkt.snv@hagiang.gov.vn./.

Ban Biên tập

Tin khác

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản Quy định về công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (10/11/2017 08:15)

Xin ý kiến nhân dân về các trường hợp đề nghị trình khen Huân chương Lao động (10/10/2017 15:29)

Thăm dò dư luận về 931 ứng viên Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (05/10/2017 09:41)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (07/07/2016 15:22)