Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Xin ý kiến

Gửi Email In trang Lưu
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản Quy định về công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

10/11/2017 08:15

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang và giao cho Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ xây dựng văn bản thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Ngày 10/11/2017, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL cấp tỉnh - Ban Thi đua khen thưởng đã hoàn thiện dự thảo "Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang" và tổ chức xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị thuộc khối giao ước thi đua của tỉnh, của các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

     Để có được bản Quy định hoàn thiện, phù hợp với quy định của pháp luật, với yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành; cơ quan soạn thảo kính mong nhận được tham gia đóng góp ý kiến của mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Chi tiết nội dung dự thảo xem tại đây: c/document_library/get_file

    Mọi ý kiến tham gia đóng góp, xin gửi về Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang theo địa chỉ hộp thư công vụ: <bantdkt.snv@hagiang.gov.vn> . Thời gian trước ngày 30/11/2017

   

Ban biên tập

Tin khác

Xin ý kiến nhân dân về các trường hợp đề nghị trình khen Huân chương Lao động (10/10/2017 15:29)

Thăm dò dư luận về 931 ứng viên Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (05/10/2017 09:41)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (07/07/2016 15:22)